Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng đáp ứng cho các cơ quan, tổ chức sử dụng CKS chuyên dùng

 
TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
V/v Nâng cấp triển khai dịch vụ thuế điện tử cho các cơ quan, tổ chức sử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban cơ yếu Chính phủ cấp
 
Tổng cục Thuế thông báo triển khai nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (KTQM) và Nộp thuế điện tử (NTĐT) đáp ứng cho các cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban cơ yếu Chính phủ cấp để thực hiện Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử.  Nội dung triển khai cụ thể như sau:
1.        Phạm vi và đối tượng triển khai:
- Phạm vi triển khai: Triển khai trên toàn quốc.
- Đối tượng triển khai: Tất cả các cơ quan, tổ chức sử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban cơ yếu Chính phủ cấp có nhu cầu thực hiện dịch vụ khai và nộp thuế điện tử.
2.       Thời gian triển khai:
Tổng cục Thuế đã tiến hành nâng cấp hệ thống ứng dụng khai và nộp thuế đáp ứng cho các đơn vị sử dụng chữ ký số chuyên dùng từ ngày 01/8/2016.
3.       Hướng dẫn thực hiện trong quá trình đăng ký cấp mới, cấp đổi chứng thư số:
Các cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban cơ yếu Chính phủ cấp để thực hiện Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử thì thực hiện như sau:
- Việc đăng ký cấp mới chứng thư số phục vụ dịch vụ thuế điện tử được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2014/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội. Các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại công văn số 244/CTSBMTT-KHTC ngày 29/7/2016 của Ban cơ Yếu Chính Phủ đính kèm. (Tải công văn và mẫu Tại đây).
- Đối với các cơ quan nhà nước có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế đã được cấp chứng thư số của Ban Cơ yếu Chính phủ nhưng chưa có thông tin về Mã số thuế, nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ thuế điện tử thì thực hiện việc đăng ký chứng thư số theo quy trình đăng ký cấp mới ở trên để không làm gián đoạn các giao dịch điện tử. Đồng thời, ngay sau khi nhận được chứng thư số mới đã được bổ sung thông tin về mã số thuế, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm thực hiện thu hồi chứng thư số đã được cấp trước đây theo quy trình tại Thông tư số 08/2014/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
- Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng chứng thư số của Ban Cơ yếu Chính phủ cấp phục vụ khai và nộp thuế điện tử được đăng tải trên trang thông tin http://ca.gov.vn.
- Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, xin liên hệ với Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ để được hỗ trợ: Địa chỉ liên hệ: Số 23, Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội, thư điện tử: ca@bcy.gov.vn, số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 04.37738668.
4.       Hướng dẫn sử dụng dịch vụ khai và nộp thuế điện tử bằng chữ ký số chuyên dùng:
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ khai và nộp thuế điện tử bằng chữ ký số chuyên dùng do Ban cơ yếu Chính phủ cấp như đính kèm (Tải Tại đây). Lưu ý, việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng cũng tương tự như đối với các chữ ký số công cộng trên hệ thống khai và nộp thuế điện tử.
- Trong quá trình sử dụng dịch vụ khai và nộp thuế điện tử nếu các cơ quan, tổ chức có khó khăn, vướng mắc, xin liên hệ với cơ quan Thuế quản lý để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.
Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và thực hiện.
 
Trân trọng cảm ơn./.
 

Các tin cũ hơn


Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số