Thông báo V/v thông tin liên quan đến chữ ký số của Nhà cung cấp CKCA

 
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
                ------------------  
 
 
 
 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------- 
               Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2016

  THÔNG BÁO
V/v Thông tin liên quan đến chữ ký số của Nhà cung cấp CKCA
 
Ngày 25/07/2016, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 210703/2016/CKCA của Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông CK (Nhà cung cấp CKCA) với nội dung:
Từ ngày 08/06/2016 dịch vụ cung cấp chứng thực chữ ký số của Nhà cung cấp CKCA đã diễn ra bình thường. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, nhiều Người nộp thuế sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số của Nhà cung cấp CKCA nhận được Email với nội dung sai sự thật nhằm cạnh tranh không lành mạnh.
Để đảm bảo quyền lợi cho Người nộp thuế, Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế đang sử dụng chữ ký số của Nhà cung cấp CKCA được biết. Mọi thông tin về dịch vụ trong quá trình sử dụng chữ ký số của Nhà cung cấp CKCA, Người nộp thuế xem tại website: http://ckca.vn/ hoặc trực tiếp gọi tới các số điện thoại sau:
- Trong giờ làm việc hành chính: 19006612; 043 7955888; 043 7955 999; 043 6647 888.
- Ngoài giờ hành chính: 0989 938 337.
- Email tiếp nhận / hỗ trợ: support@ckca.vn.
Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và thực hiện.
          Tổng cục Thuế./.

 


Các tin cũ hơn


Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số