Thông báo V/v nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.2.9

Để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ quyết toán thuế TNCN năm 2012 theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính và quyết toán thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO theo Thông tư số 199/2012/TT-BTC, Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng iHTKK 2.2.9 với các nội dung chính như sau:
 
1.      Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 05/KK-TNCN: Ứng dụng hỗ trợ tổng hợp số thuế TNCN được miễn theo Thông tư số 140/TT-BTC tại phụ lục 27/MT-TNCN nộp kèm tờ khai 05/KK-TNCN từ số liệu kê khai trên bảng kê 05A/BK-TNCN:
-         Người nộp thuế vào chức năng “Kê khai trực tuyến” trên hệ thống Khai thuế qua mạng hoặc dùng ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.1.5 để kê khai tờ khai và phụ lục miễn giảm.
2.      Bổ sung thêm mẫu biểu phụ lục: Thông báo lựa chọn phương án hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Thông tư số 199/2012/TT-BTC mẫu 01/TNDN nộp kèm tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN:
-         Đường dẫn tải mẫu phụ lục: tải tại đây
-         Người nộp thuế thực hiện kê khai tờ khai 03/TNDN, gửi đến cơ quan thuế sau đó thực hiện đính kèm phụ lục vào tờ khai.
3.      Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản mẫu 02/TNDN: Thay đổi tỷ lệ nộp thuế TNDN trên doanh thu theo tiến độ thu tiền từ 2% xuống 1% theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012:
-         Người nộp thuế vào chức năng “Kê khai trực tuyến” trên hệ thống Khai thuế qua mạng hoặc dùng ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.1.5 để kê khai tờ khai đáp ứng thay đổi trên.
-         Đối với tờ khai có kỳ kê khai từ năm 2011 trở về trước, người nộp thuế có thể chọn tỷ lệ nộp thuế TNDN trên doanh thu theo tiến độ thu tiền là 2%.
 
Tổng cục Thuế xin thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện.

Các tin cũ hơn


Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số