Thông báo V/v Nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử đáp ứng ứng Thông tư 300/2016/TT-BTC

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
V/v: Nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử (NTĐT) đáp ứng Thông tư 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài Chính
 
Nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo thông tư 300/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2016 về quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, ứng dụng Nộp thuế điện tử (NTĐT) đã nâng cấp cập nhật danh mục chương, danh mục tiểu mục cụ thể như sau:
-    Về danh mục chương: Cập nhật danh mục chương đến thời điểm hiện tại bao gồm các chương trong phụ lục 01.
-    Về danh mục tiểu mục: Cập nhật danh mục tiểu mục đến thời điểm hiện tại bao gồm các tiểu mục trong phụ lục 02, trong đó:
    + Giữ nguyên các tiểu mục đã hết hiệu lực, bổ sung chữ “(để thu theo TB của CQT)”.
   + Sửa tên một số tiểu mục (cột ghi chú là “Sửa tên”).
   + Bổ sung một số tiểu mục (cột ghi chú là “Bổ sung”).
Tải và xem các phụ lục: Tại đây.
Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và thực hiện NTĐT.
Trân trọng cảm ơn./.

Các tin cũ hơn


Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số